QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

Supply Chain Management and Retailing Store

สำหรับการจัดหาสินค้าของธุรกิจ Retailing Store นั้นไม่ได้แตกต่างจากการจัดหาสินค้าของกิจการทั่วไป คือสินค้าที่จะจัดหามาเข้า Stock เพื่อให้ลูกค้าซื้อหานั้นจะดูจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยที่ข้อมูลความต้องการของลูกค้านั้นได้จากข้อมูลขายในแต่ละวันซึ่งบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลขององค์กร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

เมื่อเราทราบความต้องการสินค้าของลูกค้าและปริมาณสินค้าที่ต้องมีในแต่ละรอบระยะเวลา (ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าต้องการให้มีรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลังมากน้อยแค่ไหน) ก็จะทำการวางแผนเพื่อที่จะทำการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้นๆ โดยพิจารณาจากระดับสินค้าคงคลัง ภายใน warehouse ของสาขาของตนและศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งสินค้าของธุรกิจ ไปยังสาขาต่างๆอีกทีหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการที่ supplier แต่ละเจ้าต้องขนส่งสินค้ามาให้แต่ละสาขา โดยแผนนั้นอาจทำเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์หรือรายไตรมาส แล้วส่งต่อให้ suppliers หรือ manufacturers เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดหาสินค้าหรือผลิตสินค้าได้ตรงตามที่เราต้องการ

เมื่อถึงกำหนด suppliers จัดหาสินค้าได้ หรือผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ก็จะทำการส่งสินค้ากลับมาที่ ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เพื่อรอการส่งต่อไปยังสาขาต่างๆ ซึ่งกำหนดการส่งสินค้านั้นทางองค์กร ได้ทำการส่งให้พร้อมกับแผนแล้ว suppliers และผู้ผลิตจะต้องส่งสินค้ามาที่ศูนย์กระจายสินค้าตามวันที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกระจายสินค้าที่ได้วางไว้ ทำให้ไม่ต้อง stock สินค้าไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ศูนย์ฯและสาขา เมื่อสินค้ามาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าก็สามารถทำการส่งต่อไปยังสาขาได้ทันที เรียกว่า “Hub and Spoke”

กระบวนการการจัดหาสินค้า

  1. การวางแผนความต้องการและการพยากรณ์สินค้า

  2. การค้นหา Supplier และการจัดหาสินค้า (ทั้งการสั่งซื้อและการสั่งผลิต) 

  3. การสนองคำสั่งซื้อและการบริการลูกค้า

  4. การคืนสินค้าที่จัดหามา 
     

ตัวอย่างการบริหารจัดการ Supply chain ของ Wal-Mart
 

Wal-Mart ถือเป็นตัวอย่างในเรื่องการประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทคือ “Always Low Prices”
Wal-Mart ทำทุกวิถีทางเพื่อลดต้นทุนที่เกินความจำเป็น มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจำนวนเงิน
ค่อนข้างสูงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อให้ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดการใช้ทรัพยากรมากที่สุดอันจะทำให้สามารถลดต้นทุนสินค้าตลอดจนราคาสินค้าลงได้ จึงทำให้
Wal-Mart เป็นผู้นำด้านราคาในธุรกิจ retailing store ได้

สำหรับการจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่ายของ Wal-Mart นั้นปัจจุบันได้มีการใช้ระบบ VMI (Vendor-Managed Inventory) คือ ทาง Wal-Mart ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดหาสินค้าอีกต่อไป เป็นหน้าที่ของ supplier หรือผู้ผลิตสินค้าให้กับ Wal-Mart ต่างหากต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่า เมื่อใดจึงควรจะจัดส่งสินค้า ที่ศูนย์กระจายสินค้าและจัดส่งมาในปริมาณเท่าไร และสินค้าอะไรบ้างที่ต้องจัดส่งมา และระบบ Retail link ซึ่งจะเชื่อมข้อมูลยอดขายและสินค้าคงคลังไปยังคู่ค้าทั้งหมดของ Wal-Mart เพื่อให้คู่ค้าทั้ง supplier และผู้ผลิตสามารถดูข้อมูลสินค้าของตนเองได้ เพื่อที่จะได้วางแผนการผลิตให้เหมาะสม สามารถผลิตหรือจัดหาสินค้าได้ทันเวลา และตรงความต้องการของลูกค้าและบริษัท

ในด้านการจัดส่งสินค้านั้น Wal-Mart มีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่เป็นของตนเอง
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้สินค้าจาก supplier หรือผู้ผลิตสามารถขนส่งสินค้ามาได้สะดวก
โดย supplier หรือผู้ผลิตจะทำการขนส่งสินค้ามาที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ใกล้ที่สุดซึ่งการขนส่งใน 1 เที่ยวนั้น
จะประกอบไปด้วยสินค้าทั้งหมดที่ต้องส่งไปยังสาขาต่างๆจากนั้นทางศูนย์ฯจะทำการแยกสินค้าที่รับมาตาม
สาขาต่างๆ เพื่อจัดส่งต่อไป

สำหรับการเชื่อมโยงระบบทั้งหมดทั้งในส่วนที่ติดต่อภายในบริษัทเองและที่ต้องติดต่อกับ supplier หรือผู้ผลิตนั้น Wal-Mart ใช้การติดต่อผ่านระบบดาวเทียมส่วนตัว เพื่อลดเวลาในการเดินทาง และค่าใช่จ่ายการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการนำระบบควบคุมสินค้าคงคลังผ่านทางเทคโนโลยีดาวเทียม ชื่อว่า “ระบบ VSAT” (Very Small Aperture Terminal)

นโยบายการจัดหาสินค้าเข้ามาจำหน่ายนั้นจะเน้นการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น 

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อหาสินค้าเข้าร้าน

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองผู้ผลิตและ supplier

  • การตกลงซื้อขายกับผู้ผลิตที่ต้นทาง

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.