Pichaya Solution
ผู้ให้บริการ มากกว่า 10 ปี แห่งการวางระบบ ERP
Pichaya Solution
ผู้ให้บริการ มากกว่า 10 ปี แห่งการวางระบบ ERP
ผู้ให้บริการ มากกว่า 10 ปี แห่งการวางระบบ ERP
ผู้ให้บริการ มากกว่า 10 ปี แห่งการวางระบบ ERP
Pichaya Solution
Pichaya Solution Co., Ltd.
Pichaya Solution Co., Ltd.
Pichaya Solution Co., Ltd.

We provide ERP solution covering Accounting, Financial, Distribution, Manufacturing, Business Intelligence, etc.
Pichaya Solution Co., Ltd.

We provide ERP solution covering Accounting, Financial, Distribution, Manufacturing, Business Intelligence, etc.
Slider

PEAR ERP For Manufacturing Business

เป็นนวัตกรรมด้านซอฟท์แวร์ สำหรับโรงงานไทย และ อาเชียน เป็นระบบบริหารโรงงานที่เป็นมากกว่า ERP ทั่วไป มีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมงานในส่วนต่างๆ ของโรงงาน ทั้ง MRP (Material Requirement Planning), MRPII (Manufacturing Resource Planning) รวมไปถึงระบบบัญชีต้นทุน การเงิน บัญชีแยกประเภท บนระบบเดียว สามารถปรับเปลี่ยนหรือเขียนส่วนเพิ่มเติมให้กับคุณได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสม และ สอดคล้องกับการทำงานจริง ของแต่ละธุรกิจผลิต

 

 

 

ความสามารถของ PEAR ERP For Manufacturing Business

Manufacturing System

ช่วยเรื่องการผลิตให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็น สูตรการผลิต การเบิก การดูต้นทุนการผลิตแต่ละขั้นตอน วางแผนควบคุมการใช้เครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ และ ยังสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้หลากหลายมุมมอง

 
 
 
 

QC / QA System

ระบบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพการผลิต QC / QA เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ทำการผลิต หรือตรวจสอบวัตถุดิบที่มาจากการซื้อเพื่อให้สินค้าที่ทำการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

Inventory Control System

ช่วยควบคุมสต๊อคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถตรวจสอบสินค้า และ ทำ Lot Traceability และ Serial No. ได้ง่าย สามารถสร้าง Barcode หรือ QR Code ตาม SKU, Lot No., Serial No. ของสินค้าในทุกกระบวนการผลิตได้

 
 
 
 
 

Data import and export system

ช่วยในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลจากระบบอื่นได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถ Export ข้อมูลจากระบบเป็นไฟล์ต่าง ๆ เพื่อทำงานต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Purchasing System

ระบบจัดซื้อที่สามารถสร้าง เอกสารขอซื้อ และ เอกสารสั่งซื้อได้อัตโนมัติ จากข้อมูลในระบบ และ มีระบบที่สามารถจัดการต้นทุนส่วนเพิ่มของสินค้าได้ แบบการปันส่วนอัตโนมัติ

 
 
 
 

Sales System

ระบบขายที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย สามารถลงบัญชีได้อัตโนมัติ มีรายงานในรูปแบบ Interactive Dashboard เพื่อตรวจสอบและวางแผนงานขายให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Account Payable System

การบริหารจัดการเจ้าหนี้ได้ง่าย สามารถผูกอัตราสกุลเงินต่าง ๆ ไว้กับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ อีกทั้งคำนวณแปลงค่าเป็นเงินบาทให้โดยอัตโนมัติ ในแต่ละ Invoice สามารถดูกำไรขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีรายงานวิเคราะห์สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา จนถึงการปิดงบแบบรายเดือน หรือรายปีก็ตาม

 
 

Account Receivable System

การบริหารจัดการลูกหนี้ได้ง่าย สามารถรับชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด เช็ค เงินโอน และ รายละเอียดการรับชำระหนี้ต่าง ๆ ได้ในเอกสารใบเดียวกัน รองรับเงินมัดจำ และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี้ค้างชำระ เช็ครอตัด สินค้าค้างส่ง ของรายการลูกหนี้รายตัว สามารถเรียกดูประวัติลูกค้ารายตัวได้ตลอดเวลาอีกด้วย

Cheque & Banking System

ระบบเช็คและธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลรายการจ่ายชำระและรายการรับชำระ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเช็ค เงินโอน หรือ บัตรเครดิต มีระบบ FCD โอนเงินระหว่างบัญชีทั้งสกุลเงินไทยและสกุลเงินต่างประเทศ และ ระบบยังคำนวณกำไรขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของบัญชี FCD

 
 

Fixed Asset System

ระบบบริหารสินทรัพย์ สามารถบันทึกข้อมูลของสินทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวนค่าเสื่อมให้อัตโนมัติ และ ยังรองรับกำไรขาดทุนสินทรัพย์แบบอัตโนมัติได้อีกด้วย

Tax & Withholding Tax System

ระบบสามารถบันทึกข้อมูลภาษี และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถดูข้อมูลรายงานภาษีได้ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย อีกทั้งยังรองรับระบบ e-Filing ของกรมสรรพากรอีกด้วย

 
 

General Ledger System

ระบบสามารถกำหนดการ Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติโดยแยกตามสมุดรายวัน อีกทั้งยังสามารถแยกแผนก สาขา โครงการ สามารถบันทึกข้อมูลบัญชีหรือแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้ แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี มีรายงานเปรียบเทียบยอดคงเหลือ และ ยอดการเปลี่ยนแปลงสุทธิของแต่ละผังบัญชีทั้งรายเดือน รายไตรมาส

Financial Statement & Budget System

ระบบสามารถออกแบบรายงานงบการเงิน งบการเงินเปรียบเทียบแยกตาม แผนก โครงการ ปี หรือ ไตรมาสเดือน อีกทั้งยังสามารถทำ Consolidate งบการเงินข้ามบริษัท และ ตั้งงบประมาณประจำปีได้

 


OUR REFERENCE SITE

Copyright © Pichaya Solution 2021. All Rights Reserved.