QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

เหตุผล 10 ประการที่บริษัทจะต้องอาศัย ERP เข้ามาช่วย 

  
1. ช่วยรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารเข้าใจถึงภาพรวมของฐานะทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้ โดย ERP จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลชุดเดียวซึ่งจะตอบคำถามและข้อสงสัยทุกคนได้เพราะว่าทุกคนได้ใช้ระบบเดียวกัน 

2. ERP ยังรวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าของลูกค้า ตั้งแต่การสั่งซื้อของลูกค้าผ่านตัวแทนขายจนกระทั่งถึงขั้นตอนของการส่งสินค้าและเก็บเงิน โดยจะทำให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ได้ง่ายรวมถึงการสื่อสารกันระหว่างภายในได้ง่ายขึ้น และยังสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นการประสานกันระหว่างกระบวนการตั้งแต่ การผลิตการเก็บรักษาสินค้า จนถึงการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าไปยังที่หมายปลายทางที่ต่างกันในเวลาเดียวกันได้

3. สร้างมาตรฐานและเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทผู้ผลิตที่ใช้ระบบต่างๆ กันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสื่อสารกันได้ โดยที่ ERP ได้เข้ามาช่วยสร้างมาตรฐานดังกล่าวในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเดียว ทำให้ประหยัดเวลา เพิ่มผลิตภาพการผลิตและลดต้นทุนต่อหน่วยได้เป็นอย่างดี

4. ลดภาระด้านสินค้าคงคลัง ERP จะช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและยังเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยยอดการสั่งซื้อที่เป็นจริง ทำให้ช่วยลดสินค้าคงคลังได้ และยังช่วยในการวางแผนในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าซึ่งจะช่วยลดสินค้าขั้นสุดท้ายในระบบคงคลังของการขนส่งได้เป็นอยางดี

5. ช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลขององค์กร ทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่แผนก ลดเวลาการคำนวนเงินเดือนและฐานข้อมูลทางด้านบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัที่มีหลายหน่วยธุรกิจ ซึ่ง ERP จะสามารถขจัดปัญหาการสื่อสารเรื่องผลประโยชน์และบริหารไปยังพนักงานทุกคนได้

6. ช่วยให้มีการพยากรณ์สถานะการณ์ของส่วนงานต่างๆ ได้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็น การพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ระดับสินค้าคงคลัง และการพยากรณ์ของแผนกต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการณ์ล่วงหน้า เพื่อการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจในแง่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

7. ช่วยสร้างมาตรฐานในการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สร้างความชัดเจนและหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัตงาน ลดความไม่เข้าใจ ความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่

8. ช่วยประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย ทั้งด้านคุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพการบริการ คุณภาพหลังการขาย เพื่อยังคงคุณภาพของมาตรฐานการผลิตสินค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

9. การจัดการสินทรัพท์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องวัด ต่างๆ ERP ช่วยการวางแผนบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ให้ยังคงสภาพการใช้งาน และเก็บประวัติการบำรุงรักษาต่างๆ อย่างละเอียด

10 สุดท้ายจุดสำคัญของระบบ ERP คือระบบรายงานอัจฉริยะ ที่ผู้ใช้ทุกระดับต้องการ ERP สามารถช่วยสร้างรายงานด้วยตัวท่านเอง ซึ่งรายงานอัจฉริยะนั้นสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูงอย่างยิ่ง เพื่อสร้างรายงานสถิติ รายงานการเปรียบเทียบยอดต่างๆ ตามช่วงเวลา ตามผลิตภัณฑ์ และรายงานเพื่อการตัดสินใจอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจที่ดีที่สุด อย่างคำที่ว่า “Better Information Better Decisions” 
 

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.