QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

การควบคุมภายใน สินค้าคงคลัง 

การป้องกัน และหาวิธีการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลสินค้าคงคลัง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แนวทางการวางระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง อย่างน้อยควรมีระบบดังนี้

 • มีการตรวจรับและทดสอบคุณภาพของสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปตามเงื่อนไข คุณลักษณะที่กำหนดไว้
 • การรับมอบสินค้าเข้าคลัง มีการตรวจสอบทั้ง จำนวน ชนิด ขนาด และคุณลักษณะอื่น ว่าตรงกับใบสั่งซื้อไว้หรือไม่
 • สินค้าที่รอผลการทดสอบคุณภาพ ต้องแยกเก็บจากสินค้าที่ผ่านมาทดสอบแล้ว โดยมีป้ายกำกับห้ามแจกจ่ายอย่างชัดเจน
 • มีการบันทึกรายละเอียดการ เข้าออก บริเวณโรงงานหรือคลังสินค้า ของพนักงาน
 • การนำสินค้าออกจากคลังต้องมีเอกสารอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง
 • มีการควบคุมบัตรสินค้าคงคลัง ที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
 • การตัดบัญชีสินค้า ที่เสียหายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับอนุมัติทุกครั้ง
 • มีการสอบทานการคำนวณราคาสินค้ากับเอกสารต้นทุน
 • การบันทึกบัญชีรับจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • การตรวจนับสินค้าทุกครั้งต้องมีการเปรียบเทียบกับยอดบัญชีและหาสาเหตุของผลแตกต่าง
 • การปรับปรุงบัญชีสินค้า ต้องได้รับการอนุมัติทุกครั้ง
 • มีมาตรการในการบันทึกสินค้าตามงวดบัญชีที่ถูกต้อง
 • การคิดต้นทุนของสินค้าคงคลังต้องสอดคล้องกันและเป็นไปตามระบบขั้นตอนการผลิต
 • กรณีที่บริษัทได้ใช้ระบบต้นทุนมาตรฐาน ต้องมีการวิเคราะห์ผลต่างเมื่อต้นทุนการผลิตจริงเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
 • มีการจัดทำรายงานสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว และเสนอผู้รับผิดชอบเพื่อการแก้ไข
 • มีการสอบทานการตีราคาสินค้าคงคลัง โดยเปรียบเทียบสินค้าสำเร็จรูปกับราคาที่คาดว่าจะขายได้ และพิจารณาตั้งสำรองสำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 • มีการสอบทานว่ายอดคงเหลือตามงบกระทบยอดสินค้า ตรงกับบัญชีคุมยอดในบัญชีแยกประเภท และมีการสอบทานติดตามหาสาเหตุของรายการกระทบยอดที่ไม่ถูกต้อง
 • มีเครื่องมือตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าคงคลังมีความปลอดภัยและครบถ้วน
 • มีมาตรการที่เหมาะสมและรัดกุมสำหรับสินค้าที่ล้าสมัย

อย่างไรก็ตามการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่เพียงแต่ป้องกันการทุจริตในสินทรัพย์ของกิจการเท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ที่มา www.sarinaccount.com

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.