QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

ลักษณะของสินค้าคงเหลือ 

รายการใดที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือได้บ้าง

สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนอย่างหนึ่งซึ่งกิจการมีวัตถุประสงค์ของการถือครองไว้เพื่อขายในกิจกรรมการดำเนินโดยปกติของธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงค์ในอีกลักษณะหนึ่งเพื่อการนำไปใช้ผลิตเป็นสินค้าหรือการบริการนำเสนอต่อลูกค้าต่อไป 

สินค้าคงเหลือจะถูกรายงานในงบดุลในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากโดยปกติสินค้าคงเหลือจะถูกนำไปใช้หรือถูกนำไปเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินสดภายในระยะเวลา 1 ปี หรือภายในรอบวัฏจักรของระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ สินค้าคงเหลือจะถูกจดบันทึกเพื่อการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกที่ระดับราคาทุนซึ่งก็คือราคาที่จ่ายซื้อหรือราคาที่ถูกพิจารณาว่าเป็นมูลค่าที่ทำให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์เหล่านั้นไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

ต้นทุนสินค้าคงเหลือจึงรวมความถึงผลรวมของต้นทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในสภาพหรือสถานะหรือตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยปกติแล้วประเภทของสินค้าคงเหลือขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ

ธุรกิจซื้อมาขายไป (Merchandisers)  ผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกทั้งหลายจะถือสินค้าคงเหลือต่อไปนี้

สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods) เป็นสินค้าที่ถือไว้เพื่อการจำหน่ายต่อในการดำเนินงานโดยปกติของธุรกิจ สินค้าประเภทนี้จะได้มาในสภาพที่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะถูกนำไปขายต่อได้ในทันทีโดยปราศจากกระบวนการผลิตต่อ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ในครัวเรือน รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภคทั่วไป เครื่องใช้สำนักงานที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีก หรือที่วางจำหน่ายในแมคโครซึ่งถือเป็นผู้ค้าส่ง เป็นต้น

ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing) ผู้ผลิตจะถือสินค้าคงเหลือต่อไปนี้

วัตถุดิบคงเหลือ (Raw materials inventory) เป็นสินค้าที่จัดหามาไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพให้เป็นงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปต่อไป ตัวอย่าง เช่น หนังสัตว์ พีวีซี  เชือก  กาว  เป็นวัตถุดิบของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตกระเป๋า  ผ้า  กระดุม  ซิป  ด้าย  เป็นวัตถุดิบของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป  ไม้เหล็ก  สี  ตะปู  เป็นวัตถุดิบของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตฟอร์นิเจอร์  เป็นต้น  ตัวอย่างของวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นยังคงรายงานเป็นต้นทุนวัตถุดิบต่อไปจนกว่าจะถูกเบิกไปใช้ในการผลิต

งานระหว่างทำคงเหลือ (Work in process inventory)  เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดจะเรียกว่า สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น ผ้าที่ตัดเป็นชิ้นตัวเสื้อ แขน ปก เย็บเข้ากันเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เจาะรังดม ติดกระดุมให้เรียบร้อย งานที่ค้างดังกล่าวเป็นงานระหว่างทำของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือไม้ที่ตัดตามแบบ เหล็กที่ตัดตามชิ้นงานนำมาประกอบเข้าด้วยกันกับไม้เป็นเก้าอี้แล้วแต่ยังไม่ทาสี และทาแลคเกอร์ให้เรียบร้อย งานที่ค้างดังกล่าวเป็นงานระว่างทำของธุรกิจผลิตฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (Finished goods inventory) เป็นสินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมที่จะขายได้ในทันที ธุรกิจอุตสาหกรรมจะทำการแปรสภาพจากวัตถุดิบเป็นงานระหว่างทำ จากงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป โต๊ะ และเก้าอี้สำเร็จรูป เป็นต้น

ที่มา : วารสารข่าวสำหรับนักบัญชี สำนักพิมพ์ธรรมนิติ 

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.