QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

งบกระแสเงินสดนั้นสำคัญไฉน

        ในอดีตงบการเงินที่กิจการให้ความสำคัญจะประกอบด้วยงบดุลซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงฐานะของกิจการว่า ณ วันใดวันหนึ่งกิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนมากน้อยเป็นสัดส่วนอย่างไร และงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่าในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ กิจการมีผลการดำเนินงานกำไรหรือขาดทุนอย่างไร ในเวลาต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ที่กิจการหลายแห่งล้มละลายไป ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นงบกำไรขาดทุนแสดงผลการดำเนินงานว่ากิจการมีกำไร ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดกิจการจึงล้มละลายได้ทั้ง ๆ ยังมีกำไรสูงอยู่ จึงนำไปสู่ความคิดว่างบกำไรขาดทุนนั้นเป็นงบที่ทำขึ้นจากเกณฑ์คงค้าง แต่มิได้แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่ไหลเข้าและไหลออกในแต่ละช่วงเวลา งบกระแสเงินสดจึงมีบทบาทสำคัญควบคู่ไปกับงบดุลและงบกำไรขาดทุน เพราะงบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งโดยจัดจำแนกการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดออกเป็น 3 กิจกรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบกระแสเงินสดในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น กิจกรรมทั้ง 3 นั้น ได้แก่ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

 

     

  • กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดำเนินงานได้แก่ กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ เช่น เงินสดรับจากการขายสินค้าและให้บริการ เงินสดจ่ายซื้อสินค้า เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ เงินสดจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น
  • กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุน ได้แก่ กระแสเงินสดที่ซื้อหรือขาย สินทรัพย์ถาวร เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว เป็นต้น
  • กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ กระแสเงินสดรับและจ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินระยะยาวและส่วนของทุน เช่น เงินสดจ่ายชำระหนี้ เงินกู้ เงินสดจ่ายปันผล เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม เป็นต้น


 

          โดยงบกระแสเงินสดควรแสดงกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสูง จึงจะแสดงให้เห็นว่ากิจการนั้นมีการดำเนินงานที่ยั่งยืน เพราะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานส่วนใหญ่จะได้มาจากเงินสดที่ได้รับจากการขายสินค้าและให้บริการซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่เป็นวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกิจการ


 

          งบกระแสเงินสดเป็นงบที่มีความสำคัญต่อการวางแผนและจัดการสภาพคล่องของกิจการเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนมาใช้จ่ายในกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งช่วยให้กิจการสามารถบริหารจัดการเงินสดและเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณเงินสดในอนาคตอีกด้วย


 

          ดังนั้น ด้วยประโยชน์มากมายของงบกระแสเงินสดซึ่งมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กับงบดุลและงบกำไรขาดทุน ถ้าขาดงบใดงบหนึ่งไปจะทำให้การวิเคราะห์กิจการมีมุมมองที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้บริษัทมหาชนจำกัดถูกบังคับให้ต้องจัดทำงบกระแสเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินด้วย เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงินทั้งผู้บริหารและผู้ลงทุนจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: จุลสาร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.