QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

PEAR Manufacturing & Warehouse Management
ERP Solution for ASEAN Factory

PEAR MWM เป็น Software นวัตกรรมใหม่ ที่พัฒนามาเพื่ออุตสาหกรรมไทย และอาเซียน ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นสูง แต่ยังรัดกุม เป็นระบบบริหารการผลิตสำหรับโรงงาน ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นงานของการผลิต และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในแง่ของ MRP (Material Requirement Planning) และ MRPII (Manufacturing Resource Planning) ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ Sale Order, BOM, Purchase Order, Stock Management, Capacity and Scheduling , Machine Maintenance และในแง่ของ Costing หรือต้นทุนการผลิต รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชีชั้นนำได้ จุดเด่นของโปรแกรม คือ PEAR MWM เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีการพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือเขียนส่วนเพิ่มเติมให้กับคุณได้ตามความต้อง การ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจผลิต

ครอบคลุมการทำงานทุกๆ ระบบในการผลิต

     - Planning System
- Bill Of Material : BOM
- Production Control System
- QA,QC System
- Inventory Control System
- Sales System
- Purchasing System
- Maintenance Machine System
- Costing System
- System Manager  
- Document Management System
- Analysis Report System

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

     - เพื่อคำนวณความต้องการวัตถุดิบ ซึ่งคำนวณยากและมีความซับซ้อน
- เพื่อหาปริมาณและเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการวัตถุดิบ
- เพื่อบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการผลิต
- เพื่อบริหารจัดการ คลังสินค้า – คลังวัตถุดิบ ที่ยุ่งยาก และมีความซับซ้อน
- เพื่อทราบถึงความคืบหน้าของการผลิตที่ยากต่อการตรวจสอบและควบคุม
- เพื่อทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
- เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการบริหาร
- เพื่อความสะดวกในการใช้ของ User แม้ไม่ชำนาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาตามความต้องของลูกค้า
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งองค์กรให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายได้นำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

Feature Program  PEAR MWM

ระบบขายและวิเคราะห์การขาย

     - Sale Analysis ระบบ งานที่จัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้า, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ระบบจะทำการตรวจสอบสินค้าในคลัง รับ Order ลูกค้า
- สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ที่ฐานข้อมูลลูกค้า และเอกสารใบส่งของ (INV) ได้
- สามารถบันทึกใบพยากรณ์การขายล่วงหน้าได้ (Sale Forecast) และนำไปวางแผนเพื่อผลิตได้
- สามารถบันทึกรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ (Sale Order) และนำไปวางแผนเพื่อผลิตได้
- สามารถบันทึกใบส่งของให้ลูกค้าได้ทั้งแบบเต็มจำนวนและทยอยส่ง (INV)
- สามารถบันทึกใบรับคืนของจากลูกค้าได้
- สามารถบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณกำไรขั้นต้นได้
- รองรับระบบการผลิตที่หลากหลาย เช่น Made to Order, Made to Stock
- ทุกฝ่ายสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันทีเพื่อนำไปวางแผนผลิต, วางแผนการจัดซื้อต่อไป
- สามารถดูยอดคงเหลือของสินค้าได้ทันทีก่อนรับ Order
- สามารถตรวจสอบยอดการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าค้างส่งสินค้าได้ เพื่อส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา
- สามารถพยากรณ์ เหตุการณ์ล่วงหน้าของสินค้า วัตถุดิบได้
- จัดพิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร เช่น ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี เป็นต้น

ระบบจัดซื้อและวิเคราะห์การซื้อ

     - Purchase Analysis ระบบ งานที่จัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ขาย โดยระบบจะออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และทำการรับสินค้าเข้าคลัง
- สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ที่ฐานข้อมูลผู้จำหน่าย และเอกสารใบรับสินค้า (INV) ได้
- สามารถบันทึกใบขอซื้อ (Purchase Request) ได้ทั้งแบบระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อ Supplier ที่หัวเอกสาร หรือระบุชื่อ Supplier ที่รายการสินค้าเป็นรายตัวได้ เพื่อให้ระบบนำไปสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ ได้อัตโนมัติทันที
- สามารถบันทึกใบสั่งซื้อได้ (Purchase Order)
- สามารถบันทึกใบรับสินค้าจากผู้ขายได้ทั้งแบบเต็มจำนวนและทยอยรับ (INV)
- สามารถบันทึกใบคืนของให้ผู้จำหน่ายได้
- สามารถบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณต้นทุนได้
- บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการผลิต
- สามารถจัดการแผนการส่งสินค้าของ Supplier
- สามารถทยอยรับสินค้าจาก Supplier ได้
- สามารถพยากรณ์ เหตุการณ์ล่วงหน้าของสินค้า วัตถุดิบได้ เพื่อให้รับรู้ว่าควรสั่งของเมื่อใด
- จัดพิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ เป็นต้น

ระบบวางแผนการผลิต

     - Capacity/Scheduling  ระบบ งานที่จัดการเกี่ยวกับกำลังการผลิตภายในโรงงานว่าแต่ละศูนย์งาน มีกำลังการผลิตแต่ละวันเท่าไหร่ สามารถกำหนดวันหยุดประจำปี, ประจำสัปดาห์ กำหนดเวลาทำงาน คำนวณกำลังการผลิตที่จะต้องการใช้เปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีอยู่
- ในการผลิตสามารถที่จะเลือกการผลิตเป็นระบบ Make to Order หรือ Make to Stock ได้
- ในสูตรการผลิต (BOM) รองรับผลิตผลที่จะได้รับนอกจากตัวสินค้า จากการผลิตออกมาด้วย เช่น ฉีดพลาสติก จะมีชิ้นส่วนโครงหรือเศษออกมาด้วย ซึ่งในส่วนนั้นก็ถือเป็นต้นทุน หรืออาจนำไปเป็นผสมเพื่อผลิตสินค้าใหม่ได้ (By Product) เพื่อคิดต้นทุน และ Control Stock
- รองรับการกำหนดสูตรการผลิตสินค้า (BOM) หลากหลายรูปแบบและได้หลายระดับ (Multi-Level)
- สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ในสูตรการผลิต (BOM)
- วิเคราะห์กำลังการผลิตแยกตาม Line หรือตามเครื่องจักรได้
- สามารถคำนวณระบบอัตราการผลิต ได้ทั้งระดับ ชั่วโมง, นาที, วินาที และเวลาคงที่
- สามารถคำนวณหาความต้องการวัตถุดิบที่คำนวณยากและซับซ้อน พร้อมทั้งหาปริมาณและเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการวัตถุดิบ
- สามารถคำนวณจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ก่อนสั่งผลิต พร้อมทั้งสามารถคำนวณเวลาที่ใช้ผลิตสินค้าแต่ละรายการ พร้อมทั้งวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้เป็นสัปดาห์, เดือน ติดต่อกันได้โดยไม่จำกัด และสามารถดูแผนการปฏิบัติงาน, การใช้วัตถุดิบ, งานที่สั่งแล้วได้
- การคำนวณในส่วนของชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ไปในการทำงานจริงๆ เปรียบเทียบกับประมาณการและสามารถดูได้ว่าเครื่องจักรไหนว่าง และวางแผนได้ว่าเครื่องจักรไหนต้องหยุดซ่อมบำรุงรักษาเมื่อไร มี Calendar ให้ดู
- สามารถคัดลอกสูตรการผลิตสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันได้เพื่อ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการปรับโครงสร้างของสินค้าแต่ละตัว ได้ทั้งสายการผลิต และเฉพาะสูตรเดียว
- ฝ่ายวางแผนสามารถวางแผนการผลิต และดูภาพรวมในการผลิตของ Job ทุก Job ได้ โดยแสดงผลแบบ Calendar view ที่มีความสามารถดูได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Month view, Week view, Day view, Timeline view ซึ่งทำให้สะดวกในการวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนแผนได้ง่าย โดยการจัดลาก Job ไปมาตามตารางเวลาได้ทันที
- สามารถที่จะทราบถึงจำนวน OT ว่าควรเปิดหรือไม่ควรเปิด OT เพื่อให้ทันงาน ตาม Due Date
- สามารถบันทึก Actual Plan ได้ทั้งวันที่ เวลา และเครื่องจักรที่ใช้จริง ตอนปิด Job เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกต้องตามการทำงานจริง

ระบบควบคุมการผลิต

     - Shop Floor Control ระบบ งานที่จัดการเกี่ยวกับการผลิตโดยระบบงานสามารถเปิดใบสั่งงาน เพื่อทำการผลิต ระบบจะทำการเบิกวัตถุดิบหรือชิ้นงานไปทำการผลิต หลังจากผลิตเสร็จแล้วสามารถทำการโอนสินค้าเข้าคลังได้ สามารถคุมสินค้าระหว่างผลิตได้ รองรับการผลิตหลากหลายรูปแบบ
- สามารถกำหนด % เผื่อเสียหรือปริมาณเผื่อเสียของวัตถุดิบในแต่ละสูตรการผลิตได้
- รองรับเส้นทางการผลิตของสินค้าที่มีหลายเส้นทางในสินค้า 1 ตัว (Routing)
- สามารถกำหนดเครื่องจักรในแต่ละ Work Center ได้ ตามต้องการ
- กำหนดเครื่องจักรได้ตามการทำงานแต่ละ Operation (Process)
- สามารถ เรียกดูโครงสร้างสูตรการผลิต ที่แสดงขั้นตอนการทำงานและ Operation ที่มีการใช้วัตถุดิบได้
- โปรแกรมสามารถเปิดใบสั่งผลิตให้กับสินค้าที่เป็น Semi- Product ที่เกี่ยวข้องของแต่ละJob ให้อัตโนมัติ ทำให้สะดวกในการทำงาน
- ในการเปิดใบสั่งผลิตสามารถเปิดตามจำนวนที่สั่งผลิตทั้งหมดเป็นหนึ่งใบ หรือแยกตาม Lot size การผลิตได้
- ระบบ จะจัดเตรียมข้อมูลใบเตรียมเบิกวัตถุดิบแยกตามใบสั่งผลิต หรือแยกตาม Job ให้ได้ทันทีเมื่อมีการเปิดใบสั่งผลิต ทำให้ง่ายในการเตรียมวัตถุดิบ และใช้อ้างอิงในการเบิกวัตถุดิบได้เลย โดยไม่ต้องมาบันทึกการเบิกใหม่
- ในกระบวนการผลิตสามารถโชว์ สถานะเป็น % Complete เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบใน Job
- สามารถกำหนดหัวข้อตัวแปรทดสอบในการ QA ของแต่ละสูตรการผลิต เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิต
- สามารถกำหนดรูปแบบการ QA ได้ตามความต้องการ และทั้งเป็นค่ามาตรฐานหรือแบบช่วงที่มีค่าต่ำสุด-สูงสุด ได้ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการ QA ของแต่ละใบสั่งผลิต
- รองรับการตรวจสอบคุณภาพ QA มากกว่า 1 ครั้ง ในแต่ละ Job
- การบันทึกผลผลิตสามารถระบุจำนวน ของดี ของเสีย ของมีตำหนิ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ได้ดี
- สามารถระบุเวลาการทำงาน , เครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้
- กรณี วัตถุดิบที่ใช้ไม่เป็นไปตามสูตรการผลิต สามารถแก้ไขจำนวนที่ใช้จริงในแต่ละใบสั่งผลิตได้ ทำให้ทราบข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่แท้จริงของแต่ละใบสั่งผลิต และระบบจะจัดเก็บผลต่างจากสูตรการผลิตไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป
- สามารถทราบสถานะ การทำงานของแต่ละ Job No. หรือแต่ละ ใบสั่งผลิตได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด
- ที่ใบสั่งผลิตสามารถเพิ่มวัตถุดิบหรือวัสดุนอกเหนือจากสูตรใบผลิตได้
- สามารถบันทึกวันเวลาเริ่มงาน ถึงแยกจากวันเวลาที่วางแผนได้
- ใบปิดการผลิตสามารถบันทึกวันเวลาปิดการผลิตจริงได้ แยกจากวันเวลาที่วางแผนได้
- สามารถทราบถึงจำนวนพนักงานหรือเครื่องจักรที่จะใช้ในการผลิตงานนั้นๆได้
- สามารถที่จะกำหนดกลุ่มของเครื่องจักรประเภทเดียวกัน เช่น Work Center โดยแต่ละ Work Center      สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเป็น Machine, Labor หรือผสมระหว่าง Machine และ Labor ได้
- ในแต่ละ Work Center สามารถที่จะกำหนดชั่วโมงการทำงานได้
- สามารถระบุวันเริ่มใช้และสิ้นสุดการใช้งานของ BOM ตัวนั้นๆได้
- สามารถที่จะกำหนดรหัสของ Lot Number วัตถุดิบที่ใช้ได้

ระบบต้นทุนการผลิต

     - Job Costing ระบบ การจัดการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต โดยจะทำการเก็บข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้งาน ในแต่ละ Job และสามารถนำต้นทุนที่ไม่ใช่วัตถุดิบเข้ามารวมเป็นต้นทุนจริงได้ สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตแยกตาม Job No.
- สามารถกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าสำเร็จรูป เพื่อเปรียบเทียบกับยอดต้นทุนจริงได้
- รองรับการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO, Average, Lot Specific และ Standard Cost
- รองรับต้นทุนพวกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน Job การผลิตได้หลายรูปแบบ โดยใช้วิธีการคำนวณแบบ "ต้นทุนช่วง"

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

     - Inventory Management ระบบ จัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการทำรายการของคลังสินค้า งานคลังสินค้าสามารถทำรายการรับสินค้าเข้าคลัง, ทำรายการเบิกจ่ายสินค้าจากคลัง, ทำรายการปรับปรุงสินค้าในคลัง, ทำรายการโอนย้ายระหว่างคลังได้ รวมถึงเรื่องการรับคืนสินค้าสำเร็จรูป,วัตถุดิบ
- สามารถกำหนดรูปภาพของแต่ละ สินค้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ และเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารอื่นๆ เช่น File MS-Excel , File MS-Word , File Acrobat เป็นต้น แนบไว้กับสินค้าแต่ละตัวได้
- รองรับระบบ Bin/Location กรณีที่มีการจัดเก็บแบบคลังย่อย, ที่เก็บ ในแต่ละคลังสินค้าได้
- รองรับหน่วยนับได้ 2 หน่วยนับ แบบคู่ขนาน และไม่จำกัด
- รองรับสินค้าที่เป็น Lot และสามารถกำหนดรูปแบบ Lot สินค้าได้เองในสินค้าแต่ละตัว
- สามารถให้ระบบมีการเบิกเลขที่ Lot no. ให้อัตโนมัติในรูปแบบ FIFO ทำให้ง่ายในการทำงานและบันทึกรายการ
- รองรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ มีการควบคุมการเบิกสินค้าที่หมดอายุ
- รองรับการ เบิก จ่าย โอนย้ายและปรับปรุงสินค้าในแต่ละคลังสินค้า
- สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าคงเหลือในแต่ละคลังสินค้าได้ทันที โดยดูได้ถึงระดับ Bin/Location, ระดับ Lot no.
- โปรแกรม มีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ กรณีที่มีการสั่งซื้อเข้ามาก่อนนำเข้าคลังสินค้า และUser สามารถกำหนดหัวข้อในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบได้เอง
- การตรวจสอบคุณภาพ สามารถกำหนดหัวข้อได้ทั้งแบบที่เป็นค่ามาตรฐานและช่วงค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้

ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร

          - ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการวางแผนดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยบันทึกเวลาช่วงที่จะต้องทำ   การซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อที่ระบบงานวางแผนจะไม่วางแผนงานลงในเวลาที่จองไว้
         - สามารถกำหนดวันเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร เพื่อเชื่อมโยงกับการคำนวณตารางการทำงานเครื่องจักร ในระบบวางแผนการทำงานของเครื่องจักร
         - เก็บประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรได้
         - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
         - เก็บต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่มีในการบำรุงเครื่องจักร

 

 

 

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.